Het Beelddenk Onderzoek


Vroegtijdig (h)erkennen
Kinderen die een grote voorkeur hebben voor het visuele denken (beelddenken) hebben het vaak moeilijk op school. Het leren gaat moeizaam en er ontstaan specifieke (leer)problemen op het gebied van automatiseren, lezen, spelling en plannen. Vaak geen onwil, maar onmacht. Het visuele leersysteem van deze kinderen sluit niet aan bij de talige manier van lesgeven op school.

Didactisch onderzoek
Het op tijd signaleren van de denkvoorkeur van een kind bij leerproblemen is belangrijk. Het menselijk brein is tot rond het tiende levensjaar nog volop bezig om het talige vermogen te ontwikkelen. Met de juiste (visuele) begeleiding en het geven van inzicht in de eigen manier van denken, kan er nog veel veranderen en lukt het vaak wel.
.
Bevoegde EXPERTs
In samenspraak met ouders en leerkracht is er de mogelijkheid om kinderen middels een Individueel Onderwijskundig Onderzoek te diagnosticeren, zodat er gerichte begeleiding kan plaatsvinden. Er is landelijk netwerk van bevoegde en geregistreerde EXPERTs (onderzoekers) beschikbaar. De procedure neemt ongeveer tien uur in beslag, waarvan het onderzoek met het kind zelf ongeveer twee uur duurt. Van het onderzoek wordt een uitgebreid verslag gemaakt dat met de ouder(s) wordt doorgesproken. De leerkracht van het kind krijgt dit verslag van de ouder(s). Let op: de kosten voor een onderwijskundig onderzoek worden wettelijk niet vergoed door zorgverzekeringen.

Inhoud van het onderzoek
1. Het onderzoek start met het Wereldspel,  een non-verbaal instrument waarmee de denkvoorkeur wordt vastgesteld.
2. Het pedagogisch/didactische onderzoek meet alle leeronderdelen en geeft zicht op de stagnaties bij o.a. lezen, rekenen, tekstbegrip, spelling.
3. Het geheugenonderzoek geeft de sterke en zwakke leeringangen aan.
4. De oog screening geeft aan of de beide ogen goed samenwerken.
5. De leerstijlen test geeft de beste manier van leren aan.
6. De non-verbale intelligentie test en het Wereldspel geven een indicatie van het cognitieve niveau.
.
Het complete onderzoek wordt middels een schriftelijk verslag met advies afgerond.

EigenWijsOnderwijs is in het bezit van een licentie en mag daarmee het onderzoek uitvoeren.