Johansen-IAS training

INLEIDING
Veel kinderen en jongeren met taalproblemen hebben moeite met de taalverwerking. Hun vermogen om informatie op te nemen, te organiseren, op te slaan of in verband te brengen met reeds bestaande informatie en wanneer nodig onder woorden te brengen, is zwak.
Dit probleem komt misschien het beste naar voren bij het lezen en schrijven of bij het begrijpen van gesproken taal. Dit op zijn beurt kan het leren op school op verschillende manieren beinvloeden, wat diepgaande consequenties voor het kind kan hebben. Onderzoekers geloven dat dit taalverwerkingsprobleem in relatie gebracht kan worden met de wijze waarop kinderen/jongeren taalklanken waarnemen.

Kinderen en/of jongeren kunnen een erfelijk taalverwerkingsprobleem hebben. Maar er kan ook sprake zijn van het ontwikkelen van gehoorgewoontes die de taalopname negatief beinvloeden. Dit kan komen als gevolg van gehoorverlies of verminderd gehoor in een of beide oren in de vroege jeugd (periode van spraak-taal ontwikkeling).
Er zijn ook echter kinderen/jongeren waarbij geen duidelijke oorzaak voor hun problematiek aanwezig is. Hoewel we nog lang niet alle oorzaken van vele spraak- en taalproblemen kennen, zijn we echter steeds meer in staat de onderliggende moeilijkheden te begrijpen waar kinderen mee te maken kunnen krijgen.

De taalcentra bevinden zich bij bijna alee rechtshandigen en bij verreweg de meeste linkshandigen in de linkerhersenhelft. De snelste en meest efficiente manier om informatie in de linker hersenhelft te brnegen is via een rechteroordominantie. Het linkeroor speelt hierbij een ondersteunende rol. Linkeroor dominantie kan het verwerken en het organiseren van taal in de hersenen negatief beinvloeden. Als gevolg hiervan kunnen klanken binnen lettergrepen, woorden of zelfs complete zinnen met elkaar verward worden. Dit kan op zijn beurt zowel het begrijpen als het produceren van spraak-taal negatief beinvloeden. Iemand die een slechte taalorganisatie heeft moet hard werken om te begrijpen wat er tegen hem/haar gezegd wordt en kan hierdoor misschien onvoldoende de benodigde concentratie vasthouden die hierij vereist is.
HOE KAN DE JOHANSEN-IAS TRAINING HIERBIJ HELPEN?
De Johansen-IAS training (J-IAS) is ontwikkeld om zenuwbanen naar en binnen de taalcentra in de hersenen te stimuleren. Het is speciaal gericht op die zenuwbanen die het rechteroor en de linker hersenhelft verbinden. Hier wordt de informatie die binnenkomt als eerste ontvangen en doorgevoerd naar andere verwerkingsgebieden. Verschillende hersenscans laten zien dat deze stimulatie een toenemend aantal verbindingen in de hersenen tot stand kan brengen. Verbindingen in de taalcentra verlopen daardoor sneller en effectiever, met als gevolg een efficientere verwerking van de taal.
Concentratie en begrip verbeteren, doordat informatie en een keer verwerkt wordt. Er kan meer informatie in een keer verwerkt worden.
De taalvaardigheid (lezen en spellen) zien we verbeteren als het kind gemakkelijker de klankstructuur van woorden kan analyseren.
WAT HOUDT DE JOHANSEN-IAS TRAINING IN?
Bij behnadeling met de J-IAS moet er 10-15 minuten per dag naar een muziek cd geluisterd worden. Dit gedurende een periode van 9-16 maanden. Dit gebeurt d.m.v. een koptelefoon die hiervoor geschikt is. Aan de hand van een gehoortest (audiogram) wordt de cd, volgens de methode van Dr. Kjeld Johansen, speciaal voor het kind/jongere samengesteld. Bovendien kunnen er ook een aantla taaltesten afgenomen worden om te vooruitgang te meten. Regelmatig worden tijdens de behandeling nieuwe audiogrammen gemaakt (ongeveer 6 keer). Aan de hand daarvan wordt er steeds een nieuwe cd samengesteld.HOE PROFITEREN KINDEREN/JONGEREN VAN DE JOHANSEN-IAS TRAINING?
Kinderen en jongeren die behandeld zijn met de J-IAS vertonen verbeteringen o.a. op de volgende gebieden:
- verbeteringen van het leesniveau
- vermindering van het aantal spellingfouten
- verbetering van het handschrift
- betere uitdrukkingsvaardigheden
- uitbreiding van de woordenschat
- correctere zinsbouw
- toename van de studievaardigheid
- betere informatieverwerking in rumoerige omgeving
- verbetering van het korte termijn geheugen
Hiernaast zien we ook verbeteringen t.a.v. het vogende:
- verminderde impulsiviteit
- verminderd onhandig gedrag
- verbeterde concentratie
- grotere spanningsboog
- verbeterde sociale vaardigheden

Wij geloven dat de J-IAS een manier is om iemand met taalverwerkingsproblemen -kind en -jongere-, in staat te stellen de individuele klanken van de taal afdoende waar te nemen, een eerste vereiste voor een goede taalverwerving en taalverwerking!
De J-IAS is geen vervanging voor bestaande remediale hulp. Deze hulp zal gewoon aangeboden moeten blijven worden. Onze ervaring leert dat een en ander gemakkelijker en effectiever kan paatsvinden in combinatie met J-IAS.
Het. luisteren naar de speciaal samengestelde muziek cd moet eigenlijk een onderdeel worden van het dagrimte. Op het einde van de dag, voor het slapen gaanis vaak een gunstig moment. Het is verstandig om de gehele therapie te beeindigen. Dan pas wordt duidelijk welke positieve veranderingen er in gang gezet zijn.